STRATEŠKA AUTOMATIZACIJA

Suštinu strateške automatizacije predstavlja skup aktivnosti koje su usmerene na uštede i povećanja produktivnosti u svim aspektima organizacije.   

Pomažemo organizacijama da uporede svoje strateške ciljeve sa ciljevima strateške automatizacije. Nalazimo vezu između njih, integrišemo ih i pretvaramo u akcione planove na čijem ostvarenju radimo. Uštede koje se ostvare strateškom automatizacijom moguće je alocirati na ostvarenje strateških ciljeva.  

Mi radimo na stvaranju svesti o automatizaciji i njenom značaju i razbijamo mitove o primeni RPA. Edukujemo organizacije o benefitima, načinima primene i mogućim uštedama. Identifikujemo probleme koje organizacija ima a koje bi primena automatizacije mogla da reši, pomažemo u postavljanju ciljeva i radimo na njihovom ostvarenju zajedno sa klijentima. Postavljamo timove za automatizaciju i neprestano radimo na povećanju njihove kompetentnosti.  

Na putu ka strateškoj automatizaciji predstavljamo podršku u svim fazama primene: u primeni RPA tehnologije, mapiranju i analizi procesa organizacije i njihovom upravljanju.  Želimo da podržimo stvaranje RPA CoE (centra koji nadgleda primenu RPA u celom preduzeću).  

Fokusiramo se na krajnji rezultat: definišemo KPI i merimo uspešnost primene u svakoj fazi procesa automatizacije. 

  1. Think differently – automatizaciju svakog procesa u organizaciji potrebno je posmatrati integralno. Svaki taj proces čini deo sveobuhvatne strategije organizacije i uzročno – posledičnu vezu za ostvarenje ciljeva. 
  2. Plan differently – strategija automatizacije koju usvajamo potrebno je da sagledava sve tipove automatizacije, poslovne procese organizacije. Potrebno je definisati jasan put koji organizacija sledi sve do potpune automatizacije.
  3. Act differently – Mišljenje korisnika je veoma važno. Neprestano prikupljajte povratne informacije i neprestano radite na usavršavanju postojećih procesa automatizacije i primeni novih.