SIMULACIJA PROCESA

Šta je simulacija procesa? 

Simulacija poslovnog procesa je alat koji se koristi nakon dizajna ili redizajniranja procesa za analizu efikasnosti procesa pre implementacije.  

Korišćenjem licenciranih softverskih alata (Bizagi, IBM) vršimo simulaciju modeliranih procesa unošenjem svih relevantnih parametara procesa. Neizveznost u rezultatima bilo kakvog vida promena u procesnom toku eliminišemo kroz simulaciju procesa koja nam daje rezultat svake promene u procesu. Primera radi, simulacija nam pokazuje koliko unapređeni proces traje u odnosu na prethodni, da li se ostvaruju uštede i slično. Simulacijom procesa ostvaruje se i smanjenje rizika jer se pre implementacije testira efikasnost i uspešnost novog stanja poslovnog modela. 

Simulacije omogućavaju izučavanje unutrašnjih interakcija sistema tako što definišu ponašanje modela, verifikuju analitička rešenja a i samim tim izučavanje sistema čine znatno lakšim, bržim i jeftinijim. 

Predstavlja nizak rizik i jeftin metod testiranja modela poslovnih procesa u realnim scenarijima. Izvodi se više scenarija koji omogućavaju biznis analitičarima da odrede najbolju opciju koja će se primenjivati. Pruža podršku optimizaciji procesa jer identifikuje uska grla koja ometaju procese i odgovara na “šta ako” pitanja. 

Tok procesa simulacije 

  1. Osiguravanje da li svi aspekti procesa funkcionišu na način na koji je predviđeno, obezbeđujući da se svaki pojedinačni podproces izvršava bez ometanja 
  2. Pružanje informacija o broju zahteva koji se mogu izvršiti u datom vremenskom okviru 
  3. Prikazivanje svih fiksnih i varijabilnih troškova resursa neophodnih za realizaciju procesa i istražujemo potencijalni efekat promena u dostupnosti resursa na performanse procesa. 
  4. Provera da li postoje mogućnosti za dodatne izmene i poboljšanja procesa.
  • Primenu potvrđene metodologije;
  • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
  • Precizno modelirane,definisane i simulirane procese;
  • Definisane odgovornosti i ovlašćenja;
  • Dokumentaciju procesa
  • Mere procesa (SLA, KPI itd.)

Zainteresovani ste za ovu uslugu?