FAQ

Šta je RPA?
RPA ili robotska automatizacija procesa predstavlja korišćenje softvera za izvršavanje poslovnih procesa koji su ponavljajući, monotoni i bazirani na jasnim pravilima.

Koja je razlika između mapiranja procesa i standardizacije procesa?
Mapiranje procesa predstavlja analizu poslovnih procesa unutar organizacija i utvrđivanja postojećeg ili „“AS-IS““ stanja procesa koje se pored dokumentacije izkazuje nacrtanom procesnom mapom. Standardizacija predstavlja širi pojam od mapiranja procesa, obuhvata sve korake koji su potrebni da se poslovni procesi izvršavaju svaki put na identičan način. Pored mapiranja procesa, standardizacija obuhvata i kreiranje procedura, politika i ostalih dokumenata kako bi se proces uniformisao.

Koja je razlika između automatizacije procesa i standardizacije procesa?
Standardizacija obuhvata sve korake koji su potrebni da se poslovni procesi izvršavaju svaki put na identičan način. Automatizacija procesa predstavlja zamenu ručnog rada čoveka uvođenjem mašina i softverskih rešenja. Da bi proces mogao da se automatizuje, potrebno je da prethodno bude standardizovan i optimizovan.

Šta je attended robot?
Attended robot predstavlja robota koji zahteva asistenciju čoveka za izvršavanje procesa. Najčešći razlog za to je situacija kada postoji određen nivo odlučivanja koji robot ne može da izvrši.

Šta je unattended robot?
Unattended robot predstavlja robota koji samostalno izvršava poslovne procese.

• Koja je razlika između attended i unattended robota?

Attended robot zahteva učešće zaposlenog u obavljanju dela procesa dok unattended robot izvršava proces samostalno.

• Koja je razlika između automatizacije procesa i standardizacije procesa?

Standardizacija obuhvata sve korake koji su potrebni da se poslovni procesi izvršavaju svaki put na identičan način. Automatizacija procesa predstavlja zamenu ručnog rada čoveka uvođenjem mašina i softverskih rešenja. Da bi proces mogao da se automatizuje, potrebno je da prethodno bude standardizovan i optimizovan.

• Šta je Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma je metodologija za poboljšavanje organizacione efikasnosti i produktivnosti kroz struktuirani “Problem Solving” proces koji koristi definisani skup alata. Fokus je na poboljšanju poslovnih procesa.

• Šta je optimizacija procesa?

Optimizacija procesa je set aktivnosti koji nadolazi nakon standardizacije procesa i predstavlja primenu različitih alata Lean-a i Six Sigme u poboljšanju sposobnosti procesa, kroz fokus na eliminaciju “waste-a” u aktivnostima procesa i analizama koje će dovesti do bržeg i efikasnijeg načina izvršenja procesa.

• Šta je MSA analiza?

Measurement system analysis je analiza koja se koristi u Six Sigma projektima. Locirana je u “Measure” fazi DMAIC-a i služi za definisanje i analizu mernog sistema u projektu

Šta je mapiranje procesa?

Mapiranje procesa predstavlja analizu poslovnih procesa i kreiranje procesnih mapa koje mogu biti na različitim nivoima dekompozicije tj. nivoa prikaza.

• Kako se mapiraju procesi?

Procesi se prvo analiziraju kroz radionice i snimanje procesa kao i postojeću procesnu dokumentaciju nakon čega se stvara jasna slika kako proces funkcioniše.

• Šta je SPC metoda?

SPC je glavni statistički alat za proveru usaglašenosti proizvoda sa njihovim projektovanim zahtevima i određivanje sposobnosti i stabilnosti procesa.

• RPA robot – uprošćeno objašnjenje

RPA robot, bot ili virtuelni radnik predstavlja softversko rešenje koje izvršava određen proces/e umesto zaposlenog.

•  RPA primeri

Tipični primeri procesa koji se automatizuju kroz RPA su kreiranje i slanje izveštaja, knjiženje naloga, ručni unos podataka, obrada podataka u aplikacijama kao što su ERP, CRM, web aplikacije i njihovo skladištenje, rad sa velikim brojem mejlova, unos i transfer podataka između aplikacija i sistema.

• Šta predstavlja A3 u Lean SixSigma?

A3 predstavlja alat za planiranje i primenu kroz kratak i sažet grafički prikaz celokupnog procesa na kojem treba raditi. Takođe se dešava da je alat za rešavanje problema gde učesnici mogu da razmotre detalje, kao i da umanjuju veliku sliku tekućeg projekta.

• Šta je agile menadžment?

Agile menadžment predstavlja prilagođavanje i primenu principa agilnog softverskog razvoja u različitim menadžment procesima. Samo agilno upravljanje projektima predstavlja iterativni pristup koji se fokusira na brzu isporuku vrednosti i dobijanje povratnih informacija od strane relevantnih stejkholdera.

• Koliko košta implementacija RPA?

Trošak implementacije RPA se sastoji iz dva dela. Prvi deo se odnosi na trošak licence robota koji će izvršavati proces a drugi deo se odnosi na trošak programiranja samog rešenja. Cene licenci su u većini slučajeva fiksne dok visina troška programiranja zavisi od kompleksnosti samog procesa koji se automatizuje.

• Šta je global scorecard?

Balanced Scorecard je jedan od najpriznatijih modela za implementaciju strategije i merenje performansi preduzeća. Razvijen je od strane harvardskih profesora R. Kaplana i D. Nortona. Sastoji se iz četiri perspektive: finansije, odnos sa kupcima, interni procesi, učenje i rast.

• Koja je razlike između RPA i Intelligent automation?

Glavna razlika između RPA i IA je to što se kod IA koristi i veštačka inteligencija u automatizaciji poslovnih procesa.

• Šta je orchestrator?

Orchestrator je pojam u projektima “Robotske procesne automatizacije” koji predstavlja aplikaciju koja služi za raspoređivanje rada i puštanje razvijenih robota u rad.

• Koje su prednosti i mane RPA?

Prednosti RPA su to što ne zahteva velike novčane investicije u razvoj, implementacija nije izrazito kompleksna jer ne zahteva izmenu postojeće IT infrastrukture u kompaniji i robot može da radi brže od čoveka, bez pauze, u većem obimu i ne pravi greške što značajno povećava efikasnost same kompanije. Mane su što trenutna tehnologija ne omogućava automatizaciju procesa gde ima određenog nivoa razmišljanja i odlučivanja već moraju da postoje jasno definisana pravila i svaka nova izmena u procesu i procesnim koracima zahteva dodatan razvoj robota kako bi se prilagodio novom stanju procesa.