PROCESS MINING

Istražite, modelujte, nadgledajte, optimizujte i automatizujte procese u vašoj organizaciji

ŠTA JE PROCESS MINING?

Process mining predstavlja skup tehnika koje se koriste za analizu i praćenje procesa koji pomažu preduzećima da donesu brže i efikasnije odluke za poboljšanje procesa zasnovane na podacima.

Bazira se na prikupljanju podataka i analitici procesa. Podaci iz informacionih sistema se prikupljaju kako bi se razumeo način na koji se procesi realizuju, istovremeno otkrivajući uska grla i druge prostore za poboljšanja. Ti prikupljeni podaci pokazuju kako se rad koji se odvija posredstvom računara zaista odvija; ko ga je uradio, koliko dugo traje I da li i na koji način odstupa od predviđenog. Analitika procesa kreira ključne indikatore učinka za proces, što omogućava kompaniji da analizira kako poslovanje zapravo funkcioniše i da se fokusira na prioritetne korake za poboljšanje.

Glavni cilj Process Mining-a predstavlja pretvaranje podataka o događajima u uvide i akcije.

Dakle, kada ljudi (ili čak roboti) rade sa različitim IT sistemima, sistem beleži njihove aktivnosti i stvara potpuni uvid u to kako se stvari odvijaju. On vizualizuje proces od početka do kraja i otkriva eventualna poboljšanja.

Zvuči zanimljivo? Hajde da saznamo više!

BENEFITI

Kvantifikuje neusaglašenosti u procesima kako bi organizacije imale bolji pregled učinka i poslovnih rezultata pre i posle implementacije poboljšanja

Smanjenje troškova i povećanje ROI kvantifikacijom neefikasnosti u operativnim modelima

Identifikujte aktivnosti koje je moguće automatizovati i na taj način povećati njihovu efikasnost

Uklanjanje uskih grla, odstupanja i identifikacija neefikasnih procesa koje bi trebalo preispitati ili automatizovati

Može se koristiti u bilo kojoj industriji: telekomunikacijama, zdravstvu, logistici, bankarskoj industriji itd.

KATEGORIJE PROCESS MINING TEHNIKA

Postoje tri kategorije Process Mining tehnika:

  1. PROCESS DISCOVERY: Predstavlja prvi korak u procesu i najčešće korišćenu tehniku. Ključna je za razumevanje kako se bilo koji proces u kompanijama zapravo izvršava. Glavni cilj Process Discovery tehnike je transformacija dnevnika događaja u model procesa.
  2. CONFORMANCE CHECKING: Upoređuje dnevnik događaja koji je zabeležen tokom izvršavanja procesa sa postojećim modelom procesa da bi se analizirale razlike između njih. Može se koristiti za otkrivanje odstupanja (provera usklađenosti), procenu algoritama otkrivanja ili unapređenje postojećeg modela procesa
  3. ENHANCEMENT: Ideja ovog modela je da se proširi drugim relevantnim informacijama (ciklus i vreme čekanja, troškovi, uloge i drugo) kako bi se poboljšale performanse ovog modela u odnosu na određene mere performansi procesa.

Procesna inteligencija je koncept koji prevazilazi tradicionalni Process Mining. Radi sa svim procesima i prati svaku instancu procesa u realnom vremenu, otkrivajući uska grla i poremećaje.

Procesna inteligencija se može koristiti kao ključ za primenu RPA. Može otkriti sve procese koji su dobri kandidati za automatizaciju, pomaže da se isti poboljšaju pre automatizacije i pomaže da se izgradi program automatizacije zasnovan na činjenicama i podacima koje je sistem zabeležio.

BUDUĆNOST PROCESS MINING-A