OPTIMIZACIJA PROCESA

Šta je optimizacija procesa?

Optimizacija procesa predstavlja jednu od najvećih potreba i izazova kompanija. Predstavlja redizajniranje ključnih procesa u cilju unapređivanja efikasnosti i jačanja usklađenosti pojedinačnih procesa sa strategijom i ciljevima na nivou organizacije. Osigurava da svaki proces radi na najbolji mogući način koristeći svoj pun potencijal. Važno je znati da nivo performansi svakog procesa ima tendenciju da opada tokom vremena, ako se ne uloži napor da se on održi. U ovome se ogleda svrha optimizacije procesa. 

Optimizacija je ključna za smanjivanje otkaza u samom sistemu; omogućava da sistem neometano funkcioniše, da se greške identifikuju i otklone pre nego što eskaliraju tako da upravljanje njima postane složenije. Takođe, omogućava organizaciji da postane konkurentnija na tržištu neprestanim unapređivanjem poslovnog sistema. Optimizacijom procesa i sistema postiže se povećanje profitabilnosti, veće zadovoljstvo korisnika, bolja iskorišćenost resursa i zagarantovan kvalitet.  

U zavisnosti od kvaliteta trenutnog procesnog modela procesi se mogu optimizovati na različite načine. Nekada se proces menja u manjoj meri a ponekad je potrebno vršiti kompletnu reorganizaciju i uspostaviti nov proces kako bi se osiguralo da će proces funkcionisati na najbolji mogući način. 

U procesu optimizacije koristimo set LEAN i Six Sigma alata (VSM, 5S, ToC) kako bi pronašli rasipanja u procesu, uspostavili novi tok proces i definisali ključne indikatore performansi za njegovo praćenje i kontrolu. 

Koraci u primeni 

  1. Izbor procesa – identifikacija jednog ili više procesa koji su pogodni za optimizaciju 
  2. Analiza procesa – Uz primenu LeanSixSigma alata se dobijaju odgovori na sledeća pitanja: Da li proces ispunjava sve potrebne performanse? Kako može da radi bolje? Da li se resursi troše na optimalan način i kako možemo ostvariti uštede? Posmatraju se svi relevantni elementi procesa: procesni koraci, varijacije, izuzeci, tokovi podataka i komunikacije, metrike.  
  3. Kreiranje liste predloga – Definišu se svi kriterijumi na osnovu kojih se donosi odluka o usvajanju predloga (primera radi: nivo rizika koji predlog nosi, finansijski troškovi predloga, rok implementacije predloga, kompleksnost implementacije predloga, itd). Zainteresovane strane potom odlučuju o tome koji predlozi će biti usvojeni 
  4. Implementacija – kreira se akcioni plan kojim se implementiraju odabrani predlozi 
  5. Praćenje – kreiranje kontrolnog plana kojim se prate i mere mikro i makro performanse procesa (SLA, KPI), prati implementacija predloga i nastavlja se optimizacija kako bi se postigli najbolji rezultati