STRATEŠKI MENADŽMENT

01. Balanced Scorecard

Balanced Scorecard je jedan od najpriznatijih modela za implementaciju strategije i merenje performansi preduzeća. Razvijen je od strane harvardskih profesora R. Kaplana i D. Nortona. Sastoji se iz četiri perspektive: finansije, odnos sa kupcima, interni procesi, učenje i rast.

02. Startegija održivosti organizacije

Koja je najbolja strategija održivosti organizacije? Šta je potrebno meriti kako bismo znali da smo na pravom putu? Kako povezati sve u jednu celinu? Ovo su neka od pitanja na koje ova obuka daje odgovore. Koncipirana je da kroz praktičan rad polaznici steknu neophodna znanja da formiraju strategiju odživosti organizacije i primene je u praksi.

03. Business Model Canvas

The Business Model Canvas predstavlja najkorišćenihu metodologiju za razvoj StartUp preduzeća. Obuhvatajući Lean pristup, BMC skraćuje vreme od ideje do finalizacije proizvoda/usluge na tržištu. Jednako uspešno može se koristiti za osvnivanje novih kompanija, novih biznis modela, novih proizvoda/usluga. Kurs je namenjen vlasnicima, investitorima, preduzetnicima, konsultantima i savetnicima, kako bi stekli znanja o tome kako da se fokusiraju na vrednosti u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, kao i na načine promišljenog ponašanja na tržištu. Glavni cilj je osposobljavanje korisnika da korsite BMC u svakodnevnom radu.

04. Definisanje KPI usaglašenih sa strategijom organizacije

Definisanje KPI (Key Performance Indicators) predstavlja jedan od ključnih alata za operacionalizaciju strategije. Povezivanje sa strategijom, dekompozicija KPI-jeva i alati za ostvarenje istih su fokus ove obuke.