SISTEMI MENADŽMENTA

ISO 9001:2015 – Interni auditor 

Na ovoj obuci će biti predstavljeni načini za odgovore na zahteve standarda ISO 9001:2015, kao i zahteve standarda ISO 19011:2018.  Obuka je prvenstveno namenjena organizacijama koje već imaju primenjen standard ISO 9001:2015, kao i svim rukovodiocima, menadžerima kvaliteta i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta. Cilj obuke je da osposobi polaznike da uspešno realizuju interne provere u svojim organizacijama.

ISO 9001:2015 – Zahtevi standarda 

Primarni cilj ove obuke je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve i razrešili dileme oko njihovog tumačenja, metoda njihove primene i uključenja u sistem menadžmenta. Ova obuka je namenjena svim članovima organizacije koje poseduju ili nameravaju da uvedu standard ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015 – Interni auditor

Na ovom kursu će biti predstavljeni mogući načini za odgovore na zahteve nove verzije standarda. Kurs je prvenstveno namenjen kompanijama koje već imaju primenjen standard 14001:2015, kao i svim rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provere, i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta. Cilj kursa je da polaznicima predstavi izmene u novoj verziji standarda ISO 14001, kako bi spremni dočekali izmene i lakše i brže se prilagodili nastupajućim promenama. Kurs, takođe, ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera.

ISO 14001:2015 – Zahtevi standarda

Kako bi kompanije izgradile sistem menadžmenta zaštitom životne sredine i unapređivale ga, neophodno je znanje o standardima serije ISO 14000. Prema tome, ovaj kurs je namenjen svim članovima organizacija koje poseduju ili nameravaju da uvedu standard ISO 14001:2015. Primarni cilj ovog kursa je upoznavanje polaznika sa zahtevima standarda, kako bi na pravi način razumeli zahteve ovog standarda i razrešili dileme oko njihovog tumačenja i metoda njihove primene i uključenja u upravljački sistem.