KONSALTING

PROCESI

Procesima možemo predstaviti sve što radimo. Procesni pristup odavno je postao standard i osnova svih sistema menadžmenta. Fokusirajući se na procese mi generišemo osnovu za unapređenje orgaznizacije i praktično implementiramo kroz optimizaciju i automatizaciju istih. Sređeni procesi bez odgovarajućih ljudi nisu dovoljni, tako da naš pristup obuhvata i pozicioniranje pravih osoba u odnosu na procese čiji su deo ili vlasnici.

ZAŠTO TO RADIMO?

Verujemo da su procesi osnov za svaki vid upravljanja i poboljšanja u organizacijama i da je potrebno fokusirati se na njih.

ŠTA RADIMO?

Mapiramo, standardizujemo, unapređujemo i automatizujemo procese stvarajući osnovu za optimizaciju operativnog poslovanja.Prolazimo zajedno sa klijentom put od haotičnog sistema do automatizovanih procesa.

KAKO TO RADIMO?

Primenom odgovarajuće metodologije za mapiranje i optimizaciju procesa u zavisnosti od industrije u kojoj organizacija posluje. Uključivanjem zaposlenih, obukom i podrškom na putu ka optimizovanim i automatizovanim procesima.

KONSALTING

USLUGE

01. Mapiranje procesa

Mapiranje procesa je prvi korak u našoj metodologiji. Predstavlja formiranje dijagrama toka procesa prema BPMN 2.0 standardu, uz detaljan prikaz AS-IS stanja i instrukcija za rad.

02. Modeliranje procesa

Modeliranje poslovnih procesa vršimo u softveru Bizagi koji predstavlja jedan od najpriznatijih softvera za modeliranje poslovnih procesa. Korišćenjem BPMN 2.0 standarda kao i smernica za modeliranje poslovnih procesa, sposobni smo da modeliramo i najkompleksnije poslovne procese koji kroz detaljne procesne mape uključuju celokupnu procesnu logiku. Pored softvera Bizagi, u zavisnosti od potreba i preferencija klijenata, sposobni smo za modeliranje procesa i u drugim softverima poput IBM Blueworks-a, ARIS-a, draw.io i drugih prema izboru klijenta.

03. Standardizacija procesa

Jedan od osnovnih pravaca u kojima se krećemo nakon modeliranja procesa jeste njihova standardizacija. U većini kompanija koje nemaju definisane poslovne procese, identični procesi odvijaju se na potpuno različite načine, sa potpuno različitim procesnim tokom. Na putu ka standardizovanom rešenju mapiramo svaku pojedinačnu varijaciju i usaglašavamo je sa najboljom poslovnom praksom.

04. Optimizacija procesa

Optimizacija procesa predstavlja širok koncept kojem mi pristupamo postepeno i temeljno. Preduslov za procesnu optimizaciju jeste detaljno modeliran poslovni proces koji ne ispunjava postavljena očekivanja. Na putu ka njegovoj optimizaciji koristimo set LEAN alata kako bi pronašli uzrok problema, uspostavili novi proces i definisali ključne indikatore performansi za njegovo praćenje i kontrolu.

05. Simulacija procesa

Korišćenjem licenciranih softverskih alata vršimo simulaciju modeliranih procesa unošenjem svih validnih parametara procesa. Neizveznost u rezultatima reorganizacije zaposlenih, promene radnog vremena, dodatnog angažovanja radne snage ili promena u procesnom toku eliminišemo kroz simualiciju procesa koja nam daje rezultat svake promene u procesu.

06. Automatizacija procesa

U zavisnosti od nivoa zrelosti poslovnog procesa, vodimo organizaciju od potpuno nestruktuiranih i nestadardizovanih poslovnih procesa do potpuno automatizovanih softverskih softverski podržanih poslovnih procesa. Korišćenjem različitih softverskih alata sposobni smo za izradu potpuno jedinstvenog softverskog programa za procesuiranje kao i različitih formi za unos podataka u postojeće ERP sisteme. Na putu ka potpunoj automatizaciji procesa vršimo analizu potencijala za robotsku procesnu automatizaciju kao i samu implementaciju robota koja predstavlja poslednju tačku u automatizaciji manuelnih i repetitivnih procesa.

Želite da sarađujete sa nama?

ZATRAŽITE PONUDU