IMPLEMENTACIJA LEAN-A

O USLUZI

Implementacija Lean metodologije u organizaciju i integraciju u sistem možemo vršiti na nekoliko načina u strateškom partnerstvu sa organizacijom. Preporučeni model počinje postavljanjem metodologije i plana implementacije kroz agilno upravljanje. Nakon toga obukama i mentorstvom podižemo kapacitete za primenu Lean metodlogije Implemetacijom Lean-a i kreiranjem kulture stalnih unapređenja stvaramo osnovu za ista.

Usluga obuhvata dugoročni angažman i primenu alata mendžmenta promenama kako bismo uspeli da uspostavimo puni efekat primene Lean metodologije.

  • Implementaciju Lean metodologije od strane iskusnih eksperata;
  • Sistem stalnih poboljšanja;
  • Agilno upravljanje projektom
  • Definisanje obim projekta;
  • Uspostavljanje metodologije;
  • Obuke i mentorstvo;
  • Podršku u realizaciji Lean projekata;
  • Sistem stalnih poboljšanja;
  • Upravljanje promenama;
  • Radionice

Zainteresovani ste za ovu uslugu?