Primena robotske automatizacije u organizaciji je najteža na samom početku. Organizacije često nemaju dovoljno znanja ili veština o poslovnim procesima, o njihovom upravljanju, modeliranju ili optimizovanju a imaju želju da svoje poslovne aktivnosti usmeravaju ka automatizaciji.  

Na našim radionicama, organizacijama najpre dajemo teorijski uvod u to šta je RPA, koji su to sve njegovi benefiti i na koji način se može implementirati u organizaciju. Definišemo korake razvoja i probleme a samim tim i rešenja koja sa sobom nosi primena automatizacije.  Tu smo da odgovorimo na sva pitanja i razrešimo sve potencijalne nedoumice. 

Nakon teorijskog uvoda edukativnog tipa prelazimo na radionice na kojima dajemo konkretne smernice za početak razvojnog puta ka automatizaciji tako što: 

  • Zajedno sa organizacijama prolazimo kroz ocenu procesa i načine na koji se selektuju procesi pogodni za primenu  
  • Edukujemo zaposlene u organizaciji o odgovornostima za uvođenje RPA  
  • Definišemo liste procesa kao i odgovornosti za proces zajedno sa svim učesnicima. 
  • Objašnjavamo kako se definišu indikatori performansi sa kojima se porede ostvareni rezultati