ISO 9001

O ISO 9001

Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001 pruža okvir i set principa koji obezbeđuju  da organizacija uzme u razmatranje sve interne i eksterne uticaje na sistema, ali fokusirajući se kvalitet proizvoda ili usluge koji isporučujete, uključujući rizike u vezi sa dobavljačima, sirovinama, resursima, zakonodavstvom i logistikom.

Obezbeđuje da organizacija redovno skenira svoju okolinu kako bi uvidela koji rizici predstavljaju pretnju za poslovanje, kako bi rukovostvo moglo da preduzme mere ublažavanja i predupredi ih. Dakle, implementacija ISO 9001 pruža osnovu za efikasne i efektivne procese, podržane pravim ljudima koji isporučuju proizvod ili uslugu najoptimalnijeg nivoa kvaliteta.

 • Implementaciju i integraciju zahteva ISO 9001 u sistem organizacije;
 • Optimizovanu uslugu u skladu sa potrebama organizacije;
 • Kompetentne eksperte koji postaju deo vaše organizacije
 • Podršku u sprovođenju internih provera, preispitivanja od strane rukovodstva, eksternih audita
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva

Zainteresovani ste za ovu uslugu?