HIPERAUTOMATIZACIJA

Hiperautomatizacija dopunjuje zastareli način automatizacije procesa integrisanjem veštačke inteligencije, mašinskog učenja i robotske automatizacije procesa. Ova tri objedinjena principa zajedno rade na automatizaciji složenih poslovnih procesa tako što se identifikuju gotovo svi procesi koji se ponavljaju, a koje izvršavaju ljudi a zatim se kreiraju botovi za njihovo izvršavanje.  

Proces automatizacije se korišćenjem ovih principa čak i podiže na viši nivo tako što se automatizuje automatizacija – veštačka inteligencija dinamički otkriva poslovne procese i kreira botove za njihovu automatizaciju. Suštinski, hiperautomatizacija predstavlja pristup automatizaciji procesa koji integriše alate i tehnologije u kombinaciji sa ljudskim sposobnostima. 

 

Za kreiranje radnog okruženja koje može koristiti hiperautomatizaciju neophodno je:

  • Prikupiti što više informacija o poslovnom sistemu i njegovom okruženju. 
  • Definisati uska grla, kašnjenja i otkriti sve mogućnosti za automatizaciju poslovnih procesa; 
  • Identifikovati inpute koji će biti potrebni da bi se procesi izvršili 
  • Odrediti platformu za automatizaciju i automatizacione tehnologije koje najbolje odgovaraju potrebama korisnika,  koristeći različite alate i algoritme (RPA alate, AI i drugo)
  • Automatizovati složene poslovne i tehnološke procese i zadatke, a u posebnim slučajevima čak i automatizovati automatizovane kako bi se postigla veća efikasnost ili dodatno smanjenje troškova 

U čemu se ogleda prednost hiperautomatizacije u odnosu na automatizaciju?

Prednosti korišćenja hiperautomatizacije su višestruke a najviše se ogledaju u sposobnosti organizacija  da izvršavaju zadatke dosledno, precizno i brzo što dovodi do smanjenja troškova i poboljšanja korisničkog iskustva. Hiperautomatizacija omogućava preduzećima da integrišu digitalne tehnologije u svoje procese i stare sisteme. Sa integracijom tehnologija, zainteresovane strane imaju bolji pristup podacima i mogu neprimetno da komuniciraju u celoj organizaciji. 

Tradicionalni RPA softver ne može da razume kontekst i da sam koristi nestrukturirane podatke.  Potrebno je da ljudi kodiraju zadatke zasnovane na pravilima, tumače podatke i donose odluke o automatizaciji. Hiperautomatizacija pomera fokus automatizacije na donošenje odluka i složeniji rad. Takođe, uključuje više fokusa na pojednostavljenje procesa i kulturu u omogućavanju automatizacije.