AUTOMATIZACIJA PROCESA

Šta je automatizacija procesa?

Automatizacija procesa se primenjuje na procese za čije izvršavanje je potreban veći broj ljudi, čije izvršavanje zahteva vreme i koji ostvaruju značajan uticaj na ostale procese i sisteme. Automatizacija predstavlja put tokom kog se potpuno nestruktuirani i nestadardizovani poslovni procesi oblikuju tako da postaju potpuno automatizovani softverski podržani poslovni procesi.  

Koje tipove automatizacije procesa razlikujemo?

Termin automatizacija obuhvata različite tipove aktivnosti koji dovode u vezu veštačku inteligenciju i poslovne procese. U okviru ovog koncepta razlikujemo: 

 1. Macros – niz funkcija koje omogućavaju automatizaciju nekih zadataka koji se ponavljaju, složenih radnji ili uobičajenih procesa, bilo u poslovnim aplikacijama ili u bazama podataka i drugim računarskim sistemima. Određeni niz zadataka ili procesa se sastavlja tako da može da se pokrene više puta čim se da odgovarajući nalog.  Takođe, ljudski rad nije u potpunosti eliminisan: još uvek postoji potreba da neko pruži neophodne informacije za specifičan proces i da osigura njihov kvalitet.
 2. ITPA (IT process automation) – automatizacija IT procesa; poboljšanje efikasnosti smanjenjem ručnog rada prilikom merenja i izvršavanja rutinskih IT zadataka, kao što su ažuriranje sistema, konfigurisanje novih servera ili mrežnih uređaja, kreiranje rezervnih kopija itd. 
 3. Integrisana automatizacija – smanjuje složenost nezavisno automatizovanih radnih procesa pojednostavljenjem komunikacije između istih. Integrisana automatizacija pod jednim sistemom ujedinjuje više automatizovanih sistema. Ovaj tip automatizacije može da uključuje tehnologije kao što je CAM (Computer-aided manufacturing). 
 4. DPA (Digital process automation)automatizacija digitalnih procesa; korišćenje digitalne tehnologije za automatizaciju procesa i optimizaciju tokova posla. Predstavlja automatizovanje zadataka koji uključuju ljudsku interakciju kao što su oni u menadžmentu, prodaji i marketingu. Poseban fokus odnosi se na zadovoljenje zahteva zainteresovanih strana kao što su kupci, dobavljači itd  što rezultira većim zadovoljstvom korisnika. 
 5. RPA (Robotic process automation) – omogućava robotima da preuzmu izvršavanje svih ponavljajućih procesa u okviru organizacije. Na putu ka potpunoj automatizaciji procesa vrši se analiza potencijala za robotsku procesnu automatizaciju kao i sama implementacija robota koja predstavlja poslednju tačku u automatizaciji manuelnih i repetitivnih procesa Više o RPA i o našoj metodi rada možete pronaći:ovde 
 6. IA (Intelligent automation) – predstavlja tehnološko rešenje koje kombinuje robotsku automatizaciju procesa (RPA), veštačku inteligenciju (AI), NLP i mašinsko učenje (ML). Krajnji cilj IA je ne samo da izvršava ponavljajuće i rutinske zadatke već i da kreira poslovne procese koji sami “misle”, uče i prilagođavaju se promenama. Prevazilazi automatizaciju zasnovanu na pravilima koju opisuje RPA time što izvršavanje procesa više ne mora biti zadato od strane čoveka.  
 7. API (Application Programming Interface) – računarski interfejs koji omogućava komunikaciju između različitih softverskih sistema. On definiše vrstu zahteva koji se mogu izvršiti, način na koji se izvršavaju, formate podataka koji bi trebalo da se koriste itd. Svrha API-ja je da pojednostavi programiranje tako što će apstrahovati detalje implementacije i izložiti samo objekte ili radnje koje su potrebne projektantu.

Koji su benefiti od primene automatizacije u organizaciji?

Korišćenjem različitih softverskih alata sposobni smo za izradu potpuno jedinstvenog softverskog programa za procesuiranje i unapređenje poslovnog sistema kroz automatizaciju. 

Benefiti od primene automatizacije u organizaciji su višestruki a najviše se odnose na: 

 • Rast efikasnosti i efektivnosti organizacije  
 • Bolji kvalitet koji se ostvaruje otklanjanjem ljudskih grešaka i povećanjem usaglašenosti 
 • Veću produktivnost koja se ostvaruje primenom automatizovanih procesa 
 • Povećano zadovoljstvo zaposlenih koji se oslobađaju većinski fizičkog rada 
 • Povećanje nivoa kvaliteta procesa jer je izlaz iz automatizovanog procesa je uvek isti pa samim tim korisnik izlaza iz procesa brže dobija taj izlaz čime se eliminišu greške i povećava zadovoljstvo korisnika 
 • Usmeravanje zaposlenih na zadatke koje stvaraju veću vrednost za organizaciju čime se štedi vreme i novac organzacije 
 • Angažovanje virtuelne radne snage (robota) koji su dostupni u svakom trenutku, 365 dana u godini   
 • Primenu potvrđene metodologije;
 • Usaglašavanje sa modelom zrelosti;
 • Jedinstveno softversko rešenje
 • Automatizovane forme unose
 • Automatizovane procese
 • RPA analizu i implementaciju
 • Održavanje softverskih rešenja

Zainteresovani ste za ovu uslugu?