INTERNI AUDIT

O USLUZI

Interne audite sprovodimo primenjujući metodologiju standarda ISO 19011:2018 Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta. Metodologija obuhvata proveravanje sistema menadžmenta, uključujući principe proveravanja, upravljanje programom provera i uputstvo za vrednovanje kompetentnosti pojedinaca uključenih u proces provere.

Osim toga, naša metodologija obuhvata upotrebu kompetentnosti auditora za procese, lean i six sigmu, kao i mogućnosti RPA (robotic process automation-a).

Naše kompetencije obuhvataju sprovođenje internih audita za sisteme menadžmenta ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 27001 i druge. Takođe, u mogućnosti smo da radimo audite prema privatnim šemama ili bilo kom sistemu menadžmenta koji je uspostavila organizacija.

  • Relizaciju internih provera od strane kompetentnih eksperata;
  • Pripremu dokumentovanih informacija;
  • Sagledavanje poslovanja organizacije od strane nezavisnih eksperata;
  • Predloge za poboljšanje i pomoć oko definisanja korektivnih mera.
  • Dostavljanje plana za Interne provere,
  • Sprovođenje Internih provera po zahtevima relevantnih standarda prema usvojenom planu interne provere,
  • Izrada Izveštanja sa interne provere,
  • Dostavljanje izveštaja sa Internih provera
  • Saveti u definiasanju potencijalnih korektivnih mera i predlaganje poboljšanja

Zainteresovani ste za ovu uslugu?