ISO 9001: 2015 INTERNI AUDITOR

O OBUCI

Na ovoj obuci će biti predstavljeni načini za odgovore na zahvete nove verzije standarda. Obuka je prvenstveno namenjena kompanijama koje već imaju primenjen standard ISO 9001:2015, kao i svim rukovodiocima, menadžerima kvaliteta, zaposlenima koji su uključeni u proces interne provere, i zaposlenima koji se bave sistemima menadžmenta.

Cilj obuke je da polaznicima predstavi izmene u novoj verziji standarda ISO 9001, kako bi se na najbolji način pripremili za poboljšanje svog sistema. Obuka, takođe, ima za cilj da se kandidati osposobe za sprovođenje internih provera prema novoj verziji standarda.

Po završetku obuke, polaznici stiču mogućnost da:

 • Razumeju razlike između stare i nove verzije standarda;
 • Praktično primene i vrše provere zahteva standarda ISO 9001 u svojim ili organizacijama svojih isporučilaca;
 • Razumeju procesni pristup i metode proveravanja procesa;
 • Shvate doprinos ISO 9001 kontinuiranom unapređenju organizacije.
 • Upoznavanje sa zahtevima novog standarda;
 • Poređenje zahteva postojećeg i novog standarda;
 • Najvažnije izmene i načini za ispunjavanje zahteva standarda;
 • Aktivnosti pre sprovođenja audita;
 • Zahtevi za internom proverom;
 • Aktivnosti pre sprovođenja provere;
 • Simulacija sprovođenja provere;
 • Case study.

Zainteresovani ste za ovu obuku?