BIZNIS ANALITIČAR NAPREDNA OBUKA

O OBUCI

Biznis analitičar predstavlja jednu od ključnih uloga u procesu automatizacije. Ova obuka je namenjena naprednom sagledavanju posla Biznis analitičara (BA) za RPA implementaciju. Nakon ove obuke polaznici će biti sposobni da urade osnovnu procenu pogodnosti procesa za automatizaciju.

Obuka obuhvata mapiranje procesa i pravljenje AS-IS dijagrama, izradu TO-BE dijagrama, načine komunikacije, pripremu za development i UAT. Metoda podrške developerima tokom razvoja i konačnog stavaljanja u upotrebu robota.

Obuka je namenjena svima koji žele da steknu napredne veštine biznis analize za primenu u RPA (Robotic process automation) poslovima.

Po završetku obuke, polaznici stiču :

Znanje potrebno za analizu procesa i pripremu za RPA;
Umeće postavljanja pitanja i dobijanja pravih informacija o procesu;
Mogućnost da jasno odredite procese pogodne za automatizaciju;
Sposobnost uvezivanja više informacije iz organizacije u jednu celinu za RPA.
Sposobnost uvezivanja organizacije u jednu celinu.

  • Šta je RPA;
  • Osnovni koraci biznis analize;
  • Alati i tehnike biznis analize;
  • Mapiranje AS-IS dijagrama;
  • Formiranje TO-BE dijagrama;
  • Kako postavljamo pitanja;
  • Dokumenta koja prate RPA biznis analizu;
  • Objašnjenje procesa RPA analize i šta biznis analitičar treba da isporuči;
  • Radionice;

Zainteresovani ste za ovu obuku?