O ISO 22301

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301 je standard koji se odnosi na upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management), i to primenom „holističkog“ procesa upravljanja koji omogućava organizacijama da identifikuju potencijalne pretnje, uključujući i njihove posledice.

Većina organizacija teži ka tome da održi svoj sistem stabilnim, konstantnim i uspešnim, što se postiže preventivnim delovanjem na negativne uticaje iz okruženja. Ovaj standard obezbeđuje organizacijama smanjenje rizika od neželjenih i nepredviđenih situacija kao i smanjenje negativnog uticaja po kompaniju, ukoliko dođe do takvih situacija.

Obuka ima za cilj da omogući polaznicima da na bolji način rešavaju potencijalne incidente koji mogu da prekinu ili ugroze svakodnevno poslovanje. Primena standarda ISO 22301 omogućava uspešno reagovanje na svaki prekid.

Uspostavljanje sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja u skladu sa standardom ISO 22302 olakšava organizacijama da na adekvatan način definišu ključne poslovne procese i uticaje koji mogu biti posledica bilo kakvih pretnji.

Po završetku obuke polaznici će biti u stanju da:

 • Minimiziraju poslovne gubitke;
 • Identifikuju i upravljaju trenutnim i budućim poslovnim pretnjama;
 • Smanjuju zastoje nastale usled incidenata kao i vreme potrebno za oporavak;
 • Utiču na očuvanje tržišta kroz osiguravanje kontinuiteta u snabdevanju;
 • Utiču na poboljšanje imidža organizacije pokazujući spremnost da se na efikasan način suočava sa pretnjama iz okruženja.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?