O ISO 14001

Sistem menadžmenta životnom sredinom – ISO 14001 je međunarodni standard koji određuje zahteve za efikasnim sistemom upravljanja životnom sredinom (EMS). Omogućava okvir koji organizacija može slediti radi uspostavljanja sistema za zaštitu životne sredine, koji će omogućiti smanjenje negativnog uticaja na aspekte životne sredine organizacije kroz uspostavljanje kao i optimizaciju samih procesa organizacije.

ISO 14001 je pogodan za sve tipove organizacija koji žele da postanu efikasnije u upravljanju i smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu. Takođe, ovaj sistem upravljanja treba da koristi bilo koja organizacija koja želi da uspostavi, poboljša ili održi sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa svojom utvrđenom politikom i zahtevima zaštite životne sredine.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) definiše sistem menadžmenta zaštitom životne sredine kao „deo sistema menadžmenta koji se koristi za upravljanje aspektima životne sredine, ispunjavanje obaveza usklađenosti i adresiranje rizika i mogućnosti“. Okvir standarda ISO 14001 može se koristiti kroz pristup (PDCA) za kontinuirano unapređivanje.

ISO 14001 dizajniran je da bude kompatibilan sa ostalim standardima i specifikacijama sistema menadžmenta, kao što su ISO 45001, ISO 22000, ISO 17025, ISO 27001, ISO 9001 i drugi ISO standardi. Mogu se integrisati neprimetno kroz sistem integrisanog menadžmenta.

 • Poboljšane performanse u oblasti zaštite životne sredine vođene predanošću najvišeg menadžmenta
 • Ušteda troškova može se postići poboljšanjem efikasnosti u korištenju energije i vode i minimiziranjem otpada
 • Smanjeni rizik od incidenta zagađenja i drugih ispuštanja u okolinu i samim tim izbegavanje nepotrebnih troškova čišćenja i / ili sankcija regulatornih tela
 • Bezbedno radno mesto – smanjenje ili uspostavljanje sistema bez emisije štetnih gasova
 • Usaglašavanje sa zakonodavstvom kroz identifikaciju novih zakona u odgovarajuće vreme za rešavanje odgovarajućih pitanja
 • Smanjeni rizik od nepoštovanja zakona i naknadnih troškova / krivičnog gonjenja
 • Poboljšani imidž brenda/organizacije jer će kupci videti organizaciju koja kontroliše svoj uticaj na životnu sredinu
 • Poboljšani poslovni fokus i komunikacija o pitanjima zaštite životne sredine
 • Poboljšana profitabilnost smanjenjem troškova i poboljšanim zadovoljstvom kupaca.
 • Snimanje stanja;
 • Definisanje akcionog plana;
 • Sprovođenje akcionog plana;
 • Upravljanje projektom u agilnom okruženju;
 • Sprovođenje internog audita;
 • Obuka zaposlenih;
 • Podrška pri sprovođenju preispitivanja od strane rukovodstva

Zainteresovani ste za ovu uslugu?